HOME HOME

GASNI KALORIFER YUGO PLINTEH

Gasni kalorifer (gasni grejač vazduha) koristi toplotu gasa direktno za zagrevanje vazduha. U osnovi se sastoji od sledećih delova:


 • gorionika
 • razmenjivača toplote
 • voda za izlazne gasove
 • sigurnosnih uređaja

Gasni kalorifer se sastoji od kućišta, u kome je smešten ventilator za izlazne gasove, aksijalni ventilator, razmenjivač toplote i gorionik u jednoj kompletnoj jedinici, koja se pričvršćuje na zid ili tavanicu, ili se može postaviti slobodno u prostoriji. Prednost ovog uređaja sastoji se u tome što on nezavisno od grejne centrale i posrednog medijuma brzo stvaraju toplotu i neposredno je dovode u prostoriju koja treba da se greje.
Gasni kaloriferse koristi prvenstveno za grejanje u halama, dvoranama, klanicama, supermarketima, radionicama i sličnim velikim prostorijama i to obično sa recirkulacionim vazduhom.

Aksijalni ventilator uduvava vazduh koji treba zagrejati preko izmenjivača toplote od plemenitog čelika. Grejni gasovi struje vertikalno na gore i pri tom svoju toplotu odaju vazduhu.
U gorionik se dovode vazduh i gas, mešaju se u određenom odnosu, a zatim se smeša pali. Ugrađen je atmosferski gorionik (gorionik bez ventilatora), koji sam usisava vazduh za sagorevanje i koristi se za manje kapacitete. Gorionik sa ventilatorom, kod kojih se za pokretanje vazduha za sagorevanje koristi ventilator i koriste se za veće kapacitete.
Izmenjivač toplote je uređaj u kojem grejni gasovi poprečnim strujanjem u odnosu na vazduh odaju svoju toplotu vazduhu. Proizvode se u nekoliko varijanti: cevni, džepni, liveni i dr.
Za izmenjivač toplote koristi se materijal otporan na toplotu i koroziju, jer je opterećenje grejnih površina veliko. Potrebno je da se površine izmenjivača dobro hlade posredstvom vazduha u svim delovima pomoću odgovarajućih limova za sprovođenje vazduha, kako bi se sprečilo lokalno pregrejavanje. Vazduh koji se greje struji pod nadpritiskom kroz izmenjivač.

Gasni kalorifer ima ugrađen ventilator za gasove sagorevanja, za koji nije potreban dimnjak. Temperatura izlaznih gasova je oko 150 °C. Stepen korisnosti uređaja zavisno od veličine je 91 - 93 %.

GASNI KALORIFER EOLO SYSTEMA

PREDNOSTI GREJAČA VAZDUHA
 • automatski rad
 • gasovi sagorevaju izvan prostora koji se greje
 • minimalni potrebni prostor za montažu
 • jednostavna montaža
 • velika mogućnost primene
 • tihi pogon
 • visoka toplotna efikasnost
 • upotreba više vrsta goriva: zemni gas, TNG, lož ulje
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Plamenik sa usisavanjem vazduha i parcijalnim mešanjem gas-vazduh pomoću pripadajućeg ventilatora. Sa elektronskim uključivanjem i kontrolom. Za zemni gas i TNG ispitan i patentiran. Sastoji se od višenamenskog gasnog gorionika od čelika sa stabilizatorom plamena, kontrola plamena ionizacijom, elektro-magnetnog ventila sa duplom zavojnicom i sa podešavanjem polaganog uključivanja, sigurnosnog niskopritisnog presostata, stabilizatora pritiska i filtera za gas.
Ventilator za izduvne gasove klase H sa samopodmazujućim ležajevima, el. priključak 230 V 50 Hz sa ventilatorskim kolom, posebno lakiranim sa toplotnom zaštitom i zaštitom od štetnog delovanja izduvnih gasova.

Komora za sagorevanje je izrađena od kvalitetnog čelika. Izmenjivač toplote sa cevnim registrom za izmenu toplote sa velikom površinom i vrlo velikog toplotnog iskorišćenja. Sa ulaznim i izlaznim kontrolnim otvorom za otklanjanje zastoja i problemima sa čišćenjem unutrašnjosti.
Oplata je od plastificiranog pocinkovanog lima sa antikorozionim premazom otpornim na toplotu i zaštita od buke.
Vazdušna jedinica kalorifera montira se sa konzolom i aksijalnim ili radijalnim ventilatorom. Za radijalni ventilator zavisno od okoline potrebna je komora sa filterom. Obe izvedbe omogućuju mnogobrojne varijacije, kao recirkulaciju i filtriranje unutrašnjeg ili spoljašnjeg vazduha.

Za provetravanje prostora tokom leta, u svrhu ugodnosti i cirkulacije u pogonu će biti samo ventilatorska grupa, dok će plamenik tokom leta biti isključen.
Dvostruki sigurnosni termostat za upravljanje ventilatorskom grupom u normalnom pogonu reguliše i maksimalnu izlaznu temperaturu vazduha.
 • Priključci između otsisa i usisa su dobro zaptiveni.
 • Izlazni otvor sa žaluzinama sa horizontalnim i vertikalnim podešavanjem.
 • Modeli/izvedbe u pet osnovnih veličina od 22 do 94 kW. Dvanaest modela sa aksijalnim odnosno radijalnim ventilatorom dele se na pogon na gas ili na lož ulje.
 • Kalorifer se priključuje na mrežu niskog napona 230 V, 50 Hz (73/23/EG)
 • Kalorifer je ispitan prema propisima preko elektromagnetnog opterećenja EMC 89/336/CEE.
 • Kalorifer je ispitan po evropskoj normi EN 1020 EG. potvrda, tip broj 0063, AR 4020, prema smernicama 90/396/EG

GASNI KALORIFER ZA PLASTENIKE I STAKLENIKE
NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO!

Gasni kalorifer za plastenike i staklenike. Novi proizvod se odlikuje time što pored grejanja staklenika i plastenika dozira CO2 i vlažnost.
Stepen korisnosti uređaja je veći nego kod klasičnih kalorifera pošto nema gubitaka zbog dimnih gasova.


VRH STRANICE
NAZAD